Alicja Leda

Pracownia psychologiczna Lorem Lab | Psychologia Poznań

Alicja Leda

Klienci przychodzą na psychoterapię z zamiarem zmiany. Często jednak na drodze do zmiany leży problem z akceptacją swoich niepożądanych zachowań, emocji lub myśli.  (…) model Internal Family Systems (IFS – system rodziny wewnętrznej), sprzyja uznaniu przez klienta wszystkich jego części, bez względu na to, jakie role pełnią one w jego życiu. Poznanie niesie za sobą akceptację, co z kolei prowadzi do zmiany zarówno wewnętrznej jak i poprawy relacji ze światem zewnętrznym .

(R.C. Schwartz 2013. Journal of Clinical Psychology)

Jestem absolwentką psychologii SWPS w Poznaniu. Już w czasie studiów zdałam sobię sprawę, że w tak szybko zmieniającym się świecie musimy poszukiwać nowych sposobów radzenia sobie ze stresem, które będą adekwatne do współczesnej rzeczywistości. Stąd moje poszukiwania nowatorskich podejść terapeutycznych, które odchodzą od tradycyjnych metod zakładających rozdzielność umysłu i ciała. Ukończyłam trzyletnie szkolenie Somatic Experiencing, w którym kładzie się nacisk na uwalnianie skutków traumy zlokalizowanych w ciele. Specjalizuję się w terapii „System Wewnętrznej Rodziny – IFS” oraz terapii uzależnień. Pracuję również w oparciu o założenia terapii systemowej oraz terapii akceptacji i zaangażowania (ACT). W swojej pracy biorę pod uwagę wpływ środowiska społecznego i kultury na zdrowie psychiczne. W interakcji cech wrodzonych i czynników środowiskowych dostrzegam przyczynę unikalności ludzkich doświadczeń. Taki punkt widzenia stał mi się szczególnie bliski podczas 10 letniego okresu życia spędzonego w Azji Wschodniej (Chiny, Tajwan), gdzie zdobywałam doświadczenie życiowe i zawodowe.

Pomagam ludziom spojrzeć i doświadczyć siebie z większym zainteresowaniem i współczuciem. 

Pracuję również w języku angielskim.

terapia osób dorosłych oraz młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem:

 • obszaru regulacji emocji poprzez zastosowanie metody Somatic Experiencing
 • skutków traumy szokowej oraz rozwojowej
 • zaburzeń lękowych
 • zaburzeń nastroju
 • trudności w budowaniu relacji
 • zaburzeń somatycznych o niewyjaśnionym podłożu
 • zaburzeń odżywiania
 • uzależnień od substancji oraz behawioralnych w oparciu o podejście terapeutyczne Internal Family System (System Wewnętrznej Rodziny)

Zapraszam do kontaktu: alicja.leda@gmail.com lub (48) 781009889ENGLISH VERSION

Clients come to psychotherapy intent on changing, rather than accepting, their unwanted behaviors, emotions, or thoughts. The problem often is, however, that their lack of self-acceptance is the primary obstacle to change. […] The Internal Family Systems (IFS) model fosters clients’ acceptance of all parts of themselves no matter how destructive, and how that acceptance can lead to the transformation of those parts and, in turn, of other people

(R.C. Schwartz 2013. Journal of Clinical Psychology)

I earned my degree in psychology from SWPS University in Poznań. During my studies, I began to realise that in such a rapidly changing world, we must look for new ways of coping with stress of our modern reality. Hence my search for innovative therapeutic approaches which diverge from the traditional methods that assume a separation of the mind and body. I have completed a three-year Somatic Experiencing training course, in which the emphasis was on releasing the effects of trauma located in the body. I specialize in „Internal Family Systems – IFS” and addiction therapy. I also integrate the principles of systemic therapy as well as acceptance and commitment therapy (ACT). In my work, I take into account the influence of the social and cultural environment on mental health. In the combination of our innate traits (nature) and environmental factors (nurture), I recognise the uniqueness of human experiences. This perspective became especially prominent to me during the 10 years I spent living in East Asia (China, Taiwan), where I gained significant life and professional experience.

I help people perceive and experience themselves with greater interest and compassion.

I also work with English-speaking clients.

therapy for adults and adolescents with particular emphasis on:

 • ​​emotional regulation through the use of Somatic Experiencing
 • the effects of shock and developmental trauma
 • anxiety disorders
 • mood disorders
 • difficulties in building relationships
 • unexplained somatic disorders
 • eating disorders
 • substance abuse and behavioral addictions based on the Internal Family System therapeutic approach

You can contact me at alicja.leda@gmail.com or (48) 781009889