Mediacje

Pracownia psychologiczna Lorem Lab | Psychologia Poznań

MEDIACJE będą odpowiednie dla tych którzy żyją w konflikcie i nie chcą skorzystać z psychoterapii. Mediacja to próba znalezienia ugodowego i satysfakcjonującego obie strony rozwiązania sporu, przy udziale osoby trzeciej. Zadaniem mediatora jest wspieranie przebiegu spotkania, łagodzenie powstających podczas negocjacji napięć oraz pomaganie stronom w wypracowaniu kompromisu. 

Zalety mediacji:

  • to strony decydują o jej ostatecznym wyniku,
  • zmniejsza prawdopodobieństwo ponownego wystąpienia konfliktu między stronami,
  • strony wypracowują akceptowalne rozwiązanie problemu, zgodne z ich potrzebami i oczekiwaniami,
  • wpływa na konstruowanie prawidłowych relacji międzyludzkich,
  • wprowadza równorzędną pozycję dla wszystkich stron konfliktu lub sporu,
  • pozwala spojrzeć na spór z innej perspektywy, skłonić strony do rozważenia problemu z punktu widzenia drugiej strony,
  • umożliwia opowiedzenie o krzywdach, doznanym poczuciu niesprawiedliwości,
  • zwiększa skuteczność realizacji zawartej ugody, ponieważ strony samodzielnie wypracowały swoje ustalenia i czują większą odpowiedzialność za ich wykonanie,
  • skraca postępowanie sądowe,
  • zmniejsza koszty związane z postępowaniem sądowym.

W sprawie mediacji kontaktuj się z:

Anna Schmidt-Piątek, tel. +48 606 188 141, e-mail: a.schmidt-piatek@loremlab.pl

Monika Domska-Brzozowska, tel. +48 603 112 248, email: monika_brzozowska@gazeta.pl